STRONA GŁÓWNA
 ● OGŁOSZENIA
 ● Ważne adresy w Gminie Stare Juchy
 ● Galeria zdjęć - Gmina Stare Juchy
 ● Turystyka - Stare Juchy
 ● Tourist information about community Stare Juchy /English/
 ● Agroturystyka - NOCLEGI
 ● Imprezy na sezon letni 2012 - Stare Juchy
 ● PRZEWODNIK PO IMPREZACH 2012 Woj. Warmińsko-Mazurskim
 ● Zakup zezwoleń wędkarskich
 ● Aktywny wypoczynek na Mazurach
 ● Informator Turystyczny
 ● Informacje o GCI
 ● Wykaz szkół średnich z regionu
 ● Wykaz uczelni wyższych
 ● Przetargi Urzędu Gminy
 @ Kontakt
 • ● Turystyka - Stare Juchy

  GMINA STARE JUCHY - ATRAKCYJNA PRZEZ CAŁY ROK

  mapa

  Gmina Stare Juchy położona jest na terenie Pojezierza Ełckiego, wśród lasów, jezior, pagórków i dolin komponujących się w przepiękne krajobrazy. Na terenie gminy znajduje się 28 jezior, a w pobliżu Starych Juch aż 7.  Jest gminą rolniczo-turystyczną. Siedzibą władz gminy jest wieś Stare Juchy, dzięki mazurskiej zabudowie posiada charakter miejski. Jest to jedna z najstarszych miejscowości na Mazurach, dokumentująca swe istnienie od roku 1461. Tereny gminy są wymarzonym miejscem do uprawiania aktywnej turystyki przez cały rok. Znajdują tu dla siebie miejsce miłośnicy sportów wodnych, pieszych i rowerowych wędrówek oraz sportów zimowych.

  Na terenie gminy warto zobaczyć: 

  • Kościół z XIV w

  kosciol

  • Zabytkowy dzwon z 1647 roku w przedsionku kościoła w Starych Juchach

  dzwon

  • Rekonstrukcję chaty mazurskiej XIX w. 

  chata

  • Budynek dawnej szkoły parafialnej z XVIII w. 

  parafia

  • Zespół Dworski z drugiej połowy XIX wieku,
  • Kościół w Grabniku z XVI wieku,

  kosciół

  • Głaz narzutowy, według legendy jest to ołtarz ofiarny Jaćwingów, od ściekającej po nim krwi ofiar-juchy wziąć sie miała nazwa Stare Juchy.

  głaz

  Stare Juchy posiadają dogodne połączenia komunikacyjne zarówno PKP jak i PKS.

  Na terenie gminy znajdują się: Gospodarstwa agroturystyczne, Prywatne kwatery wczasowe, Pola biwakowe, Ośrodek Wypoczynkowo-Jeździecki GORŁO, Poczta, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Biblioteka, Kościół, Stadion, Wypożyczalnia sprzętu wodnego, Korty tenisowe, Sklepy spożywcze i przemysłowe, Kwiaciarnia, Dom Kultury.

  ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

  • Twierdza Boyen w Giżycku (ok. 30 km),
  • Wilczy Szaniec w Gierłoży-kwatera Hitlera (ok. 65 km),
  • Sanktuarium w Świętej Lipce (ok. 80 km),
  • Zabytkowe wiadukty w Stańczykach (ok. 100 km),
  • Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (ok. 85 km),
  • Rejsy Statkiem: Giżycko-Mikołajki-Ruciane-Augustów,
  • Zespół krytych basenów ze zjeżdżalnią w Ełku (ok. 20 km),
  • Ośrodek Jeździecki w Gorle (ok. 3 km),
  • Wigierski Park Narodowy, Pokamedulski Zespół Klasztorny (ok. 80 km).  

            Około 15 tyś. lat przed naszą erą z dzisiejszego obszaru gminnego ustępuje lodowiec. Pierwsze ślady człowieka na tych terenach datować można na środkową epokę kamienia. Na początku naszej ery następuje rozwój bałtyckiego plemienia Jaćwingów na tych ziemia.   Gmina Stare Juchy położona jest na terenie Pojezierza Ełckiego, wśród lasów, jezior, pagórków i dolin komponujących się w przepiękne krajobrazy. Jest gminą rolniczo-turystyczną. Siedziba władz gminy wieś Stare Juchy, dzięki mazurskiej zabudowie z centralnie zlokalizowanym rynkiem ma charakter prawdziwie miejski. Jest to jedna z najstarszych miejscowości na Mazurach, dokumentująca swe istnienie od roku 1461. Tereny gminy są wymarzonym miejscem do uprawiania aktywnej turystyki przez okrągły rok. Znajdują tu dla siebie miejsce miłośnicy sportów wodnych, pieszych i rowerowych wędrówek oraz sportów zimowych. 

        Stare Juchy należą do najstarszych miejscowości we wschodniej części Mazur. Za historyczną datę powstania osady przyjęło się datę dokumentu odnowy nadania dóbr położonych nad jeziorem Jędzelewskim z 1461 roku, choć niewykluczone, iż osada powstała znacznie wcześniej, najprawdopodobniej około 1450 roku. W 1487 roku powstaje w Starych Juchach parafia. Wsi nie ominęły też inne klęski tamtych czasów. W latach 1709 - 1711 po przejściu dżumy przy życiu pozostały jedynie resztki ludności. 8 grudnia 1868 roku przez Stare Juchy przeprowadzono linię kolejową z Kętrzyna do Ełku, co znacznie przyczyniło się do rozwoju miejscowości. Spore zniszczenia miejscowości przyniosła pierwsza wojna światowa; w jej początkowej fazie w pobliżu Starych Juch wielokrotnie przetaczał się front. Natomiast druga wojna światowa nie przyniosła Starym Juchom prawie żadnych zniszczeń..

   Jeden z zabytków położony jest w centrum Starych Juchach jest to murowany kościół pochodzący z 1586 roku. W środku znajduje się renesansowy ołtarz z 1951 roku, ambona z malowidłami renesansowymi z 1574, późnogotycka grupa „Ukrzyżowania „ z drugiej połowy XVI wieku, późnobarokowy prospekt organowy z 1730 roku, a na wieży dzwon barkowy z 1647.

  Po przeciwnej stronie kościoła znajduje się kolejny obiekt zabytkowy – budynek dawnej szkoły ludowej  z XVIII wieku – obecnie dom mieszkalny.

  W dole nad kanałem „Młyńska Struga” znajdują się resztki parku z XIX wieku, założonego przez ówczesnego rektora Kielna. Zgromadzane zostały w nim wszystkie okazy drzew występujące w okolicy, z czego do chwili obecnej przetrwało jedynie kilka.

  W dawnym majątku rolnym znajduje się stara gorzelnia z XIX wieku, natomiast w pobliżu cmentarza przy drodze do Wydmin znajduję się chata mazurska z pierwszej połowy XIX wieku (prawdopodobnie 1809 roku). Obecny jej budynek to rekonstrukcja, pierwowzór znajdował się w pobliskiej miejscowości Kałtki

  Około 500 metrów na wschód od kościoła, po lewej stronie torów kolejowych prowadzących do Ełku znajduje się wielki głaz narzutowy. Legenda mówi, iż był on niegdyś ołtarzem ofiarnym, na którym jaćwingowie składali ofiary swoim bożkom: Perkunasowi, Petrimpusowi i Pokiusowi. Od krwi ściekającej z ołtarza – podobnie jak w starej polszczyźnie zwanej z jaćwieska „jucha” – wzięła nazwę osada: początkowo zwana juchą. Głaz ten zaliczany jest do największych na teranie Mazur. Uznany został w okresie przedwojennym za pomnik przyrody.

  Po lewej stronie drogi do Kałtek, o koła kilometra od centrum Juch znajduje się okazały pagórek zwany „Górą Zamkową” – według legendy dawne grodzisko – strażnica jaćwieska , a być może również krzyżacka. Podobne obiekt historyczne znajdują się na terenie gminy również w trzech innych miejscach.: na północ od wsi Garłówka, w Rogalach oraz za wsią Ostrów.

  Na ternie gminy ujęto 10 cmentarzy o wartościach historycznych lub zabytkowych. W chwili obecnej czynne są dwa w Starych Juchach i Grabniku.

  We wsi Zelki znajduje się kościół stanowiący przykład wiejskiej budowli powstałej w latach 1565 – 1566, w środku znajduj się organy pochodzące z XIX wieku.

  Od niedawna we wsi stoi parowóz typu 0149 – 29, na mocy porozumienia zawartego między pomiędzy lokomytownią   Białystok i Urzędem Gminy w Starych Juchach zdecydowany o ustawieniu go jako pomnik na Stacji Starych Juch.


  About 15 thousand years BC, the iceberg disappears from the contemporary region of the municipality. First traces of man in this area can be tracked back to the middle Stone Age. The Baltic tribe of Jaćwingowie develops around the beginning of our age. The Stare Juchy municipality is situated in the Ełk Lake District, among forests, lakes, hills and valleys constituting lovely landscapes. The municipality is mainly focused on farming and tourism. The headquarters of local authorities is the Stare Juchy village, with a truly urban character thanks to its architecture centred around the main square. It is one of the oldest communities in Mazury, with first documents coming from AD 1461. The area of the municipality is a tourist’s dreamland with many places suitable for active tourism around the calendar. Fans of water sports, hiking, biking and winter sports alike should consider it an interesting region. Stare Juchy belongs to the oldest places in the eastern part of Mazury. The historical date of the settlement’s creation is taken from the records confirming the renewal of bestowing the estate situated near the Jędzelewskie lake in 1461, although it is possible that the settlement was created much earlier, most probably around 1450. In 1487, a parish is founded in Stare Juchy. Some disasters followed. Between 1709 and 1711, after the black death plague, only a few people remained alive in the settlement. On the 8th of December 1868, Stare Juchy became a station on the railway from Kętrzyn to Ełk – this helped the village develop even more. The First World War brought about much damage; Stare Juchy was in the front line during the initial phase of the Great War. But the Second World War caused almost no damages to the village. One of the monuments in the village centre is the brick church coming from 1586. Inside, there is a renaissance altar from 1951, a pulpit with renaissance paintings from 1574, a late gothic group of “Crucifixion” from the second half of the 16th century, a late baroque organ prospectus from 1730 and a barque tower bell from 1647. Opposite to the church, we can find another architectural monument – the old folk school building from the 18th century – now used as a residential house. Next to the “Młyńska Struga” (“mill creek”) channel are the remains of a 19th century park, opened by the then rector of Kielno. All the tree species present in the area were gathered there, with only a few specimens surviving to this day. An old farming estate houses a distillery from the 19th century, while near the cemetery next to the road to Wydminy is a Mazurian cottage from the first half of the 19th century (most likely from 1809). The modern structure is a redevelopment, with the original cottage in the nearby village of Kałtki. About half a kilometre from the church, to the left of the railway leading to Ełk, a glacial erratic can be found. Legend has it, that it used to be a sacrificial altar, on which the Jaćwingowie tribe offered sacrifies for their gods: Perkunas, Petrimpus and Pokius. The blood flowing down the altar – also called “jucha” in old Polish – the village took its name, initially known as “Jucha”. The erratic is one of the biggest in the whole of Mazury. It was marked as a natural monument in pre-war times. To the left of the road to Kałtki, about a kilometre away from the centre of Juchy, a massive hill called “Góra Zamkowa” (“castle hill”) can be found – according to legends, an old settlement – a watchtower of the Jaćwingowie people, perhaps also used by Teutonic Knights. Similar historical objects can be found in three other places in the municipal area: north of the Garłówka village, in Rogale and beyond the village of Ostrów.10 cemeteries of historical or monumental value have been located in the area of the municipality. At the moment, the two active ones can be found in Stare Juchy and Grabnik.The Zelki village has a church which is an example of rural architecture of the years 1565 – 1566, with pipe organs coming from the 19th century.Thanks to an agreement between the steam engine conservatory and the Municipal Office in Stare Juchy, an old steam engine of the 0149-29 type is on display in the village, serving as a monument on the Stare Juchy train station.